Gwahoddwn feirdd Cymreig i fynegi eu diddordeb

[English version]

Mae gwasg Arachne Press yn eich gwahodd i gynnig cerddi gwreiddiol sy’n gysylltiedig efo’r A470 ar gyfer blodeugerdd.
Ar hyn o bryd nid oes ond angen mynegi diddordeb, er mwyn ein galluogi i wneud cais am nawdd.

Be ydi’r A470 i chi – siwrne dawel trwy harddwch Cymru neu daith araf a diddiwedd? Ai hon yw’r ffordd i adael, neu’r ffordd adref, neu ddechrau datganoli? Parciau Cenedlaethol, ffyrdd osgoi, llusgo mynd tu ôl i lori neu waeth fyth garafán, y ffordd i’r Sioe Frenhinol? Traethau, chwareli, pwerdai niwclear, awyrennau rhyfel, coedwigoedd, mynyddoedd, Bwlch yr Oerddrws, Pen y Fan? Taith ddiriaethol ar y tarmac neu daith o fath gwahanol? Does dim rhaid dehongli’r A470 yn llythrennol.

Mentrodd Arachne Press, gwasg fechan yn Llundain, i fyd cyhoeddi barddoniaeth Gymraeg am y tro cyntaf trwy gyhoeddi Mamiaith gan Ness Owen. Fe wnaethom fwynhau’r broses o gyfieithu’r cerddi o Gymraeg i Saesneg ac o Saesneg i Gymraeg, felly dyma ni’n ôl yn awyddus i wneud mwy dan ofal Ness a’i chyd-olygydd Sian Northey (awgrym Sian oedd y teitl A470). Mae hyn yn rhan o’n cynllun ar gyfer y tair blynedd nesaf ac rydym yn rhagweld y byddwn yn cyhoeddi’r gyfrol yn yr hydref 2022. Byddwn hefyd yn cyhoeddi blodeugerddi eraill – cerddi Albanaidd, cerddi gan feirdd B.M.E. a cherddi gan feirdd Byddar – gyda ‘Mapio’ yn thema gyffredinol i’r cyfan.

Rydym yn edrych am gerddi sydd heb eu cyhoeddi eisoes, gan feirdd Cymraeg a Chymreig lle bynnag maent yn byw, a beirdd sydd yn byw yng Nghymru.

Rydym yn edrych am wreiddioldeb: cerddi teimladwy, neu gerddi sy’n herio, cerddi caeth neu gerddi rhydd.

NI fyddwn yn derbyn erotica, arswyd, trais dianghenraid, rhywiaeth, hiliaeth, na homoffobia.

Rydym yn annog cyfraniadau gan leisiau sydd yn cael eu tangynrychioli, gan gynnwys beirdd o gefndiroedd ethnig amrywiol, beirdd LGBTQ, beirdd â phrofiad o amddifadedd economaidd-gymdeithasol, a menywod.

Bydd hon yn flodeugerdd gyfan gwbl ddwyieithog, yn dathlu gwychder y ddwy iaith, ac yn dathlu doniau beirdd a chyfieithwyr.

Gallwch gynnig cerddi yn Gymraeg, yn Saesneg, neu yn y ddwy iaith. Bydd cerddi sy’n cael eu derbyn mewn un iaith yn unig yn cael eu cyfieithu – gan y bardd ei hun neu gan gyfieithwyr profiadol gan gynnwys Sian Northey, un o’r golygyddion.

Y nod yw trin y ddwy iaith yn gyfartal ac fe fydd y cyfieithiadau yn cael eu gosod ochr yn ochr â’r gwreiddiol. Golyga hyn na all yr un gerdd, na’i chyfieithiad, fod yn fwy na 27 llinell, gan gynnwys y bylchau rhwng penillion. Bydd lle yn y gyfrol ar gyfer uchafswm o 50 o gerddi a’u cyfieithiadau.

Telir breindal i’r beirdd, ond mae’n annhebygol y bydd tâl o flaen llaw am y cerddi – bydd hynny’n dibynnu ar y nawdd a dderbynnir.

Gadewch i ni wybod a oes genych ddiddordeb cyfrannu cerdd/cerddi trwy’r ddolen hon https://arachnepress.submittable.com/submit dyddiad cau 8 Ionawr 2021

Gallwch gysylltu â ni yn Gymraeg neu Saesneg. Y cyfan sydd ei angen ar hyn o bryd yw eich enw a’ch manylion cyswllt a pharagraff byr amdanoch gan gynnwys, os yw’n berthnasol, wybodaeth am waith sydd wedi’i gyhoeddi eisoes.

Mamiaith Book Launch videos part 4

Final videos of the launch of Mamiaith by Ness Owen, held at Canolfan Ucheldre in Holyhead.

Ness reads a pair of political poems in her second set – a bit of history, and a brilliant metaphor for the silencing of women, in Welsh and English.

and some of the musical interlude from Caine and ‘Caine’s dad’-

 

 

You can buy Mamiaith direct from our webshop or ask your local bookshop to stock it!

Caine and Aled Jones-Williams perform Titrwm Tatrwm, an ancient Ynys Môn folk song.

 

Mamiaith Book Launch videos part 3

Videos of the launch of Mamiaith by Ness Owen, held at Canolfan Ucheldre in Holyhead.

Ness reads a couple of more personal poems in her second set – her grandmother cooking, and her auntie’s feet!

 

You can buy Mamiaith direct from our webshop or ask your local bookshop to stock it!

Mamiaith Book Launch videos part 2

Videos of the launch of Mamiaith by Ness Owen, held at Canolfan Ucheldre in Holyhead.

This is where Ness’s friends got involved, reading some of the poems on Ness’s behalf…

Karen Ankers and Eabhan Ni Shuileabhain read #10 ways to say No (to Radioactive Mud)

 

Fiona Owen reads Laboon

 

Eabhan Ni Shuileabhain reads March

 

Anne Phillips reads One Name – Cymru

many thanks to all for getting involved.

You can buy Mamiaith direct from our webshop or ask your local bookshop to stock it!

Mamiaith Launch videos – Part 1

First of the videos from the launch of Mamiaith at Canolfan Ucheldre in Holyhead.

On the night the Eisteddfod packed up early because the weather was so bad, the hardy folk of Ynys Môn shrugged on their coats, and very possibly sou’westers and wellies, and came out to celebrate Ness Owen’s lovely book.

I don’t normally include my wittering on in the videos, but there were some important things to report in this introduction, so it’s included.

 

And here’s author Ness Owen reading her title poem, Mamiaith.

 

 

Happy Saint David’s Day /Dydd Gŵyl Dewi

It’s St David’s Day, so let’s celebrate our Welsh/Wales-based writers

Jeremy Dixon (In Retail, Liberty Tales, The Other Side of Sleep)

Nicholas McGaughey (Dusk, An Outbreak of Peace, Noon, Story Cities)

Karen Ankers (Noon)

Gareth Culshaw (Noon)

Diana Powell (Noon)

Ness Owen (Mamiaith, An Outbreak of Peace, Noon, Dusk, Shortest Day Longest Night)

We are publishing Ness Owen’s first collection of poems, Mamiaith on 8th August.

The Title means Mother Tongue and the collection is partially bilingual, because when the manuscript arrived, and there were several poems about the Welsh language, my first question was, why aren’t these in Welsh?

Ness is of an age that she was not taught in Welsh in school but in English, so that Welsh was effectively taught as a foreign language. Although she is a native speaker, she is unconfident of the fine detail fo writing in Welsh. After some discussion we agreed that if she could find someone to help, at least some of the poems should be in both languages.

That help was supplied by Sian Northey in the main, but also Iona Evans.

Mamiaith
Pwy wnaeth ddwyn y geiriau
o geg fy mam a’u taflu yn
ôl ataf mewn darnau sy’n
disgyn i’w lle yn fy mhen ond
yn gwrthod disgyn ar bapur?
Fel perthynas annisgwyl, yn dal
ag ogla capal, yn twt-twtio yn
fy nghlust, ysgwyd ei phen
a thrio fy neud yn ddiarth i fy
eitifeddiaeth.
Wyrion y ‘Not’ pryd nawn ni
dorri’r cortyn? Sut nawn ni
ddweud ein stori yn yr iaith fain?
Yn baglu ac ymddiheuro
dan ni’n anadlu Mamiaith
yn barod am chwyldro
ond yn gwybod y bydd ein
hysgrifen yn ein bradychu.

 

Mamiaith
Stolen from my mother’s
mouth, thrown back to me
in pieces that fit so neatly
inside my head but will
not fall onto the page.
Like an uninvited relation
still smelling of chapel
she tuts in my ear, shakes
her head, tries to make
me a stranger to what’s
already mine.
Grandchildren of the Not
When will we break the chord?
How do we tell our story in
a thin language? Tongue-tied
excusing our way through
we breath in Mamiaith
waiting to be unearthed
always knowing our
pen will betray us.